Logo GGD Zaanstreek Waterland
Regionaal Kompas Volksgezondheid Zaanstreek-Waterland

Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van extramurale begeleiding, kortdurend verblijf en niet-medische persoonlijke verzorging (medische persoonlijke verzorging wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw)). Deze functies gaan over van de Algemene Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Transitie AWBZ naar Wmo

Uitgangspunten van de transitie AWBZ naar de Wmo zijn:

  • er wordt uitgegaan van wat mensen (nog) wel kunnen, in plaats van wat zij niet kunnen;
  • indien ondersteuning nodig is, wordt eerst gekeken naar het eigen, sociale netwerk en de financiële mogelijkheden van betrokkenen;
  • de meest kwetsbare mensen krijgen recht op passende zorg in een intramurale omgeving. Dit wordt geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Met de Wlz wordt zorg en recht op een plek in een instelling, wanneer thuis wonen niet meer langer gaat, geregeld. Eind juni 2014 wordt de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer afgerond.

Tot 2015 indiceert of toetst het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) de aanspraak op AWBZ-zorg. CIZ is een landelijke organisatie die beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Deze criteria zijn een vertaling van de richtlijnen van het ministerie van VWS. De indicatie van het CIZ geeft aan hoeveel zorg en in welke vorm zorg nodig en beschikbaar is. Vanaf 2015 neemt de gemeente deze taak over en ter voorbereiding hierop kunnen onderstaande rapporten geraadpleegd worden.

GGD Zaanstreek-Waterland heeft per gemeente de volgende CIZ-rapportages opgevraagd (juli 2013):

       Regionale VTV, Regionaal Kompas Volksgezondheid. Zaandam: GGD Zaanstreek-Waterland, <http://www.regionaalkompas.nl/zaanstreek-waterland/>, versie 1.0, 30 augustus 2012